Mọi thông tin, thắc mắc xin liên hệ :

- ĐT : (+84) 076 885889 - (+84) 076 215889
-
Di động : 0903011266 - 0903030811

- Fax : (+84) 076 625820
- Email :
        + hoangyenagg@hcm.vnn.vn
        + hoangyen@hoangyen.vn